Leerlingenzorg

De Van Hasseltschool biedt kinderen onder andere een goede basis door ieder kind als individu te zien en rekening te houden met hun eigen mogelijkheden. Onze leerlingenzorg speelt zich op verschillende niveaus af.

Allereerst is er de zorg binnen de eigen groep. Hiervoor is de leerkracht verantwoordelijk. Wij werken volgens de 1-zorgroute Handelingsgericht werken. Daarbij bekijken we per kind welke zorg en aandacht hij of zij nodig heeft. De leerlingen worden per klas geclusterd in drie groepen. Daarbij krijgen de kinderen gezamenlijke instructie. De leerlingen die meer leerstof aankunnen, gaan meteen zelfstandig aan het werk. Na meer instructie en begeleiding gaat de tweede groep zelfstandig aan het werk. De laatste groep leerlingen, die moeite met de leerstof heeft, werkt onder begeleide instructie verder. Deze manier van werken gebruiken we voor de vakken lezen, spelling en rekenen en is beschreven in onze groepsplannen.

Wanneer een leerkracht grote problemen bij een individuele leerling signaleert, zal de leerkracht ook een individueel handelingsplan opstellen. Hierin zijn de gesignaleerde problemen en de gekozen aanpak uitgebreid beschreven. De leerkracht zal het individuele handelingsplan altijd met de ouders bespreken en er vervolgens naar handelen.

Wanneer het de leerkracht niet goed lukt om een probleem vast te stellen, kan hij of zij de hulp van de intern begeleider inschakelen. Samen stellen zij de diagnose en stellen zij een handelingsplan op. Het kan ook voorkomen dat een leerling met het gehele team besproken wordt en de collega’s meedenken over een oplossing. De intern begeleider bespreekt zorgleerlingen in bepaalde gevallen ook met bijvoorbeeld de GGD, het zorgteam Hilversum, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster.

Ten slotte kan de school ook deskundigheid van buiten inzetten. Dit gebeurt wanneer gekozen aanpak in het handelingsplan niet tot het beoogde resultaat leidt en wij de problemen niet meer binnen de groep of de school kunnen oplossen. In dat geval vraagt de school onderzoek aan bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL adviseert de school vervolgens hoe het de zorg aan de leerling het best kan voortzetten. Voor een nadere diagnose kan een leerling voor onderzoek doorverwezen worden naar het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugd Psychiatrie (RCKJP).

Meer over onze aanpak en visie op het gebied van leerlingenzorg kunt u lezen in het document Leerlingenzorg Van Hasseltschool.

De Van Hasseltschool is vanaf groep 1 alert op signalen die kunnen wijzen op lees- en spellingsproblemen. Sinds enkele jaren hanteren wij het Protocol leesproblemen en dyslexie – kortweg het Dyslexieprotocol, dat samen met het team en Ieteke Ecker als dyslexiespecialist ontwikkeld is. Aan de hand daarvan kunnen leerkrachten risicoleerlingen in een vroeg stadium opsporen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk extra hulp bieden, zodat het leren lezen en spellen in de volgende groepen zo soepel mogelijk verloopt. Met de juiste begeleiding verminderen de problemen met leren lezen en blijft het leesplezier bestaan.

Bij het (hardnekkig) aanhouden van leesproblemen krijgt de leerling extra individuele hulp. De leerkracht beschrijft deze hulp in een individueel handelingsplan en bespreekt dit vervolgens met de ouders. Als in groep 5 blijkt dat ondanks extra oefening en begeleiding de problemen met lezen en/of spelling blijven bestaan, kan een dyslexieonderzoek aangevraagd worden. Hiermee kan het kind een dyslexieverklaring krijgen. Meer hierover kunt u lezen in ons dyslexieprotocol. Deze is op te vragen op school.