Dyslexie en leesproblemen

De Van Hasseltschool is vanaf groep 1 alert op signalen die kunnen wijzen op lees- en spellingproblemen. Sinds enkele jaren hanteren wij het Protocol leesproblemen en dyslexie – kortweg het Dyslexieprotocol, dat samen met het team en Ieteke Ecker als dyslexiespecialist ontwikkeld is. Aan de hand daarvan kunnen leerkrachten risicoleerlingen in een vroeg stadium opsporen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk extra hulp bieden, zodat het leren lezen en spellen in de volgende groepen zo soepel mogelijk verloopt. Met de juiste begeleiding verminderen de problemen met leren lezen en blijft het leesplezier bestaan.

Bij het (hardnekkig) aanhouden van leesproblemen krijgt de leerling extra individuele hulp. De leerkracht beschrijft deze hulp in een individueel handelingsplan en bespreekt dit vervolgens met de ouders. Als in groep 5 blijkt dat ondanks extra oefening en begeleiding de problemen met lezen en/of spelling blijven bestaan, kan een dyslexieonderzoek aangevraagd worden. Hiermee kan het kind een dyslexieverklaring krijgen. Meer hierover kunt u lezen in ons dyslexieprotocol. Deze is op te vragen op school.