Interne begeleiding

De interne begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor het welbevinden van alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, voor het gestalte geven aan de onderwijsvisie en de pedagogische en didactische aanpak. De ib’er is verder verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem, het leerlingendossier en de orthotheek (verzameling specifieke onderwijsleermiddelen).

Tevens houdt de IB-er toezicht op het correct opstellen van onderwijsplannen en verzorgt zij de toetskalender. De ib’er heeft een coachende taak richting leerkrachten, begeleidt hen met hulpvragen over kinderen en informeert nieuwe collega's over procedures en afspraken. Daarbij horen ook klassenbezoeken.