Passend Onderwijs

Het uitgangspunt van onze school is dat we een open houding hebben naar leerlingen die worden aangemeld. Wanneer een kind een speciale onderwijsbehoefte heeft, brengen we in beeld wat het kind nodig heeft om te kunnen leren en zich te ontwikkelen binnen onze school. Op grond daarvan gaan we bekijken of we dit kunnen bieden. 

Soms zal blijken dat er onvoldoende kennis binnen het team aanwezig is of dat het ons ontbreekt aan de juiste middelen of vaardigheden. Onze volgende stap is dan dat we gaan kijken of er anderen zijn die ons kunnen helpen ons onderwijs passend te maken, bijvoorbeeld:

- We gaan kijken op een andere school

- We vragen advies aan specialisten als een logopedist, orthopedagoog, enz. 

- We vragen om expertise en/of middelen bij SWV Unita, cluster 1 en 2.

- Het onderzoeken van een plaatsing binnen het SBO (Speciaal Basisonderwijs) of SO (Speciaal Onderwijs).