Stichting Proceon

De Van Hasseltschool vormt samen met eenentwintig andere scholen in de regio de Stichting Proceon. Proceon streeft ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in een veranderende samenleving. De scholen richten zich op het volgen, begeleiden en stimuleren van een zo breed mogelijke groep kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen. Het motto van de Stichting Proceon — leren met hoofd, hart en handen — verwoordt dat ook: leren en ontwikkelen in de volle breedte. Dit geldt voor leerlingen én personeel. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en ervaringen aan bod komen die de totale ontwikkeling van kinderen beogen. Dit aanbod is steeds in ontwikkeling, afgestemd op de eisen van de samenleving.

Stichting Proceon richt scholen op voor primair onderwijs in het Gooi en omgeving en houdt die in stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Stichting Proceon is een lerende gemeenschap met een professionele cultuur. Zij heeft vernieuwing en ontwikkeling hoog in haar vaandel. Proceon’s opdracht is om vanuit een protestants-christelijke visie kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven en kinderen te leren omgaan met zingevingsvragen, iets dat in onze permanent veranderende samenleving voortdurend onderwerp van gesprek is.

De leerkrachten van de binnen de Stichting Proceon werken allen met besef van de volgende normen en waarden:

  • Proactief naar de samenleving.
  • Respect voor elkaars eigenheid.
  • Open naar binnen en naar buiten.
  • Christelijke levensvisie.
  • Eigenstandig en zelfstandig zijn.
  • Onderling verbonden en solidair met elkaar.
  • Nadruk op fysieke en emotionele veiligheid.
  • De ouders uit te nodigen om als vrijwilliger deel te nemen aan activiteiten.

Bij Stichting Proceon werken zo’n 300 mensen voor circa 4.000 leerlingen. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘procedere’ wat letterlijk ‘vooruitgaan’ of ‘voortgaan’ betekent. De stichting bestaat sinds 1 september 2006.