Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om goede contacten met ouders te onderhouden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren), de school voor onderwijs en vorming. Samen maken wij ons sterk voor een goede ontwikkeling van de kinderen.
De school geeft dat inhoud door:

  • Ouders te informeren over de ontwikkeling van hun kind.
  • Onderwijsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren.
  • Ouders op de hoogte te houden van onderwijskundige ontwikkelingen.
  • Voor afstemming van de begeleiding thuis en op school te zorgen.
  • Ervoor te zorgen dat de leerkrachten goed bereikbaar zijn voor overleg.
  • De ouders uit te nodigen om als vrijwilliger deel te nemen aan activiteiten.